Disclaimer Pindit

De door Pindit verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Pindit streeft er voorts naar om deze website voortdurend te onderhouden en te actualiseren, maar kan er niet voor instaan dat de inhoud van (onderdelen van) deze website na verloop van tijd of op het moment dat deze website geraadpleegd wordt nog steeds juist, volledig of actueel is. De verstrekte informatie is dan ook uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. Bezoeker van de website is zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie.

De websites die vanuit deze website bezocht kunnen worden respectievelijk de websites van waaruit deze website bezocht kan worden, zijn niet door Pindit ingericht en worden ook niet door Pindit onderhouden.

Pindit aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade in verband met het gebruik van deze website en de informatie (of de onmogelijkheid die te gebruiken), daaronder begrepen schade veroorzaakt door virussen of onjuistheid of onvolledigheid van (i) de informatie, (ii) informatie op of via een website waarnaar op de website verwezen wordt, of (iii) informatie van of via een website die naar een website verwijst, (iv) informatie, die zonder voorafgaand overleg met ons op de website wordt geplaatst.

Alle intellectuele eigendomsrechten en beeldrechten met betrekking tot de website behoren toe aan Pindit. Het is dan ook niet toegestaan de teksten en informatie op de website van Pindit te verveelvuldigen en/of openbaar te maken zonder dat hier voorafgaande schriftelijke toestemming voor is verleend door Pindit. Voor beeldgebruik van de website met bijbehorende naamsvermelding is tevens voorafgaande schriftelijke toestemming van Pindit nodig.

De in dit artikel bedoelde beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid geldt niet voor zover schade het gevolg is van een bewust roekeloze of opzettelijke tekortkoming van Pindit.