Algemene voorwaarden Pindit

Ten aanzien van de dienstverlening van Pindit gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de diensten van Pindit aanvaardt de gebruiker aan de algemene voorwaarden gebonden te zijn.

Artikel 1. Definities

1.1 Klant: een in een aanbod (tot onderhandeling) geïnteresseerde natuurlijke persoon of rechtspersoon.
1.2 Ondernemer: Een natuurlijke of rechtspersoon die een klus wilt aanbieden via de website van Pindit.
1.3 Gebruiker: degene die gebruik maakt van de website, op welke wijze dan ook.
1.4 Overeenkomst: enige overeenkomst die tot stand komt tussen Pindit en de gebruiker en die voortvloeit uit het gebruik van de website.
1.5 Coins: Het betaalmiddel dat ondernemers geacht worden aan te schaffen. De ondernemer wordt geacht Pindit met dit betaalmiddel te betalen voor de door Pindit te leveren dienst.
1.6 Pindit: Een eenmanszaak, gevestigd aan de Rijksweg Zuid 89 A te 6131 AM Sittard, KvK nummer 70765677.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, ongeacht op welke wijze deze tot stand komen, en alle andere eventuele rechtshandelingen tussen Pindit en gebruiker.
2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Pindit en de gebruiker zijn overeengekomen.
2.3 Pindit is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2.4 Indien gebruiker verwijst naar andere algemene voorwaarden dan geldt bij voorbaat dat Pindit die voorwaarden uitdrukkelijk afwijst en op basis van dergelijke voorwaarden geen werkzaamheden verricht. Slechts de algemene voorwaarden van Pindit zijn van toepassing.
2.5 Indien enig beding, deel uitmakend van deze algemene voorwaarden nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijven de algemene voorwaarden voor het overige in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.

Artikel 3. Overeenkomst

3.1 Overeenkomsten zullen uitsluitend via elektronische wijze worden gesloten, tenzij anders bepaald door Pindit.

Artikel 4. Dienstverlening

4.1 Pindit biedt een platform aan waarop ondernemers en klanten met elkaar in contact kunnen komen in verband met het verrichten van werkzaamheden c.q. het aanbieden van diensten. Pindit heeft daarbij slechts een bemiddelende rol en kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig handelen of nalaten van een partij door middel van of in verband met het platform of anderszins.
4.2 Klanten kunnen een aanvraag plaatsen via de website. Een aanvraag zal worden verstuurd aan 10 ondernemers die de gezochte dienst aanbieden. Ondernemers kunnen de aanvraag inzien. Maximaal 3 ondernemers hebben de mogelijkheid om te reageren op de aanvraag. Om op de aanvraag te kunnen reageren dient de ondernemer eerst coins aan te schaffen. Na betaling van de coins aan Pindit, geeft Pindit de ondernemer de mogelijkheid om met de aanvrager in contact te komen via de website. Pindit zal daartoe de chatfunctie op de website beschikbaar stellen.
4.3 Indien een klant geen reacties ontvangt op een aanvraag, dan zal Pindit zelf op zoek gaan naar ondernemers die kunnen voldoen aan die aanvraag.
4.4 Pindit is te allen tijde gerechtigd (de inhoud van) haar diensten aan te passen en/of te beëindigen. 4.5 Pindit heeft de inhoud van het platform met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle inhoudelijke informatie op het platform in reacties, advertenties, opdrachten, reviews en voorstellen is echter afkomstig van de gebruikers. Deze gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. Pindit draagt voor de inhoud van reacties, advertenties, opdrachten, reviews en voorstellen geen enkele verantwoordelijkheid, noch voor enige andere communicatie tussen gebruikers. Evenmin draagt Pindit verantwoordelijkheid voor het voldoen aan hun verplichtingen door de gebruikers, waaronder begrepen het voldoen aan enige betalingsverplichting en de juiste uitvoering van de te verrichten werkzaamheden.

Artikel 5. Onderhoud

5.1 Pindit is gerechtigd het platform (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk of wenselijk is voor het onderhouden of aanpassen van het platform, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding jegens de gebruikers ontstaat. Pindit is niet gehouden om gebruikers daar (al dan niet vooraf) over te informeren.

Artikel 6. Privacy statement

6.1 Pindit verwerkt persoonsgegevens van gebruikers ten behoeve van de uitvoering van de diensten en aanverwante activiteiten in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en opvolgende wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.
6.2 Het gebruik van de (persoons-)gegevens die door middel van de website door de ondernemer worden verkregen mogen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Het is niet toegestaan om deze gegevens te verwerken voor enig ander doel, waaronder begrepen – maar niet daartoe beperkt- iedere vorm van ongevraagde communicatie. Het is evenmin toegestaan om de persoonsgegevens van klanten te verzamelen voor welke reden dan ook.

Artikel 7. Account en informatieverstrekking

7.1 Om gebruik te kunnen maken van de diensten van Pindit dient een account te worden aangemaakt op de wijze zoals beschreven op het platform, onder opgave van de daarbij gevraagde gegevens.
7.2 Pindit kan van tijd tot tijd aanvullende informatie opvragen van de ondernemer. De ondernemer zal deze informatie op eerste verzoek aan Pindit verstrekken. Verstrekt de ondernemer de aanvullende informatie niet binnen 14 dagen na het verzoek van Pindit, dan heeft Pindit het recht om een account te blokkeren totdat de opgevraagde informatie verstrekt is.
7.3 Een account wordt pas aangemaakt wanneer Pindit de aanvraag tot het aanmaken van een account schriftelijk of per e-mail heeft bevestigd en daarmee heeft aanvaard. De ondernemer kan pas gebruik maken van zijn account als Pindit heeft vastgesteld dat de ondernemer voldoet aan de op dat moment geldende kwaliteitseisen.
7.4 Pindit is gerechtigd (het aanmaken van) een account en/of (het plaatsen van) een reactie, advertentie, opdracht, review, bieding of andere informatie door de ondernemer te weigeren of verwijderen indien daartoe gegronde redenen zijn.
7.5 Een klant is gerechtigd een referentie toe te voegen aan het profiel van de ondernemer door wie hij bepaalde werkzaamheden heeft laten uitvoeren. In de referentie worden de aldaar gevraagde gegevens door de klant verstrekt.
7.6 De klant staat er voor in dat de informatie die in een referentie wordt verstrekt te goeder trouw en waarheidsgetrouw is en vrijwaart Pindit voor enige aanspraak van een derde terzake eventuele onjuist verstrekte informatie.
7.7 Om toegang te krijgen tot het account wordt een wachtwoord aan de ondernemer verstrekt. Het wachtwoord is strikt persoonlijk en de ondernemer mag derden daarvan geen gebruik laten maken. De ondernemer is verantwoordelijk voor ieder gebruik dat door middel van zijn account van de dienst is gemaakt en vrijwaart Pindit voor iedere aanspraak van derden inzake schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan.

Artikel 8. Gebruik van dienst en verstrekking van informatie

8.1 De klant garandeert dat alle verstrekte informatie aan Pindit volledig, juist en actueel is. Daarnaast garandeert de ondernemer dat hij bevoegd is om de aangeboden diensten aan te bieden.
8.2 Door het aanbieden van gegevens op de website, waaronder mede maar niet beperkt tot advertenties, opdrachten, referenties en richtprijzen geeft de ondernemer toestemming deze gegevens op de website te publiceren en garandeert tot het geven van die toestemming bevoegd te zijn. De ondernemer is er mee bekend dat de positionering van advertenties en andere informatie op de website afhankelijk is van een aantal factoren en dat daaraan geen rechten kunnen worden ontleend.
8.3 De onderstaande gegevens mogen in ieder geval niet op de website worden geplaatst:

  • Materiaal dat in strijd is met enige wet, regelgeving of deze algemene voorwaarden;
  • Materiaal dat verwijst naar het verrichten van illegale diensten of diensten die op enigerlei wijze schade kunnen veroorzaken aan eigendom van anderen
  • Materiaal waarmee inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten, privacy rechten of waarmee andere rechten van Pindit of derden worden geschonden;
  • Materiaal dat naar mening van Pindit in strijd is met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig is of oproept tot geweld of haat tegen een ander of anderen;
  • Materiaal waarin op enigerlei wijze melding wordt gemaakt dan wel wordt verwezen naar een andere, met de website concurrerende of vergelijkbare website.
8.4 Pindit behoudt zich het recht voor de door de ondernemer opgegeven informatie te wijzigen en/of in te korten. Pindit behoudt zich tevens het recht voor – doch is daartoe niet verplicht- om gegevens te weigeren of te verwijderen van de website zonder dat dit op enigerlei wijze kan leiden tot enig recht van de ondernemer op schadevergoeding.
8.5 Pindit is bij overeenkomsten tussen de ondernemer en de klant geen partij. Pindit kan dan ook geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit, veiligheid of de legaliteit van de opdrachten en/of werkzaamheden, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van de ondernemers om werkzaamheden te laten verrichten en/of de bevoegdheid van ondernemers om die werkzaamheden uit te voeren. De ondernemer vrijwaart Pindit jegens enige vordering van derden verband houdende met dergelijke zaken.

Artikel 9. Uitsluiting

9.1 Pindit behoudt zich het recht voor om zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is de overeenkomst te ontbinden en de gebruiker uit te sluiten van elk (verder) gebruik van het platform en de dienst, door onder meer zijn account te blokkeren en/of te verwijderen. Zonder verplicht te zijn om eventuele reeds geïnde vergoedingen terug te betalen, indien daar gegronde redenen voor bestaan. Daarvan is in ieder geval, maar niet uitsluitend, sprake indien:
a. De ondernemer op enigerlei wijze in strijd handelt met deze algemene voorwaarden;
b. De ondernemer inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden;
c. Pindit een gerechtvaardigd vermoeden heeft dat de ondernemer zich schuldig maakt aan fraude, oplichting valsheid in geschrifte en/of andere strafbare feiten;
d. De ondernemer een review plaatst over een opdracht die door de ondernemer zelf is uitgevoerd of indien de ondernemer zich anderszins valselijk voordoet als een klant op het platform;
e. De ondernemer in strijd handelt met de toepasselijke wet- en regelgeving;
f. De ondernemer medewerkers van Pindit onheus bejegent d.m.v. smadelijk, lasterlijk, vulgair, obsceen of racistisch taalgebruik;
g. Indien de ondernemer in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsuitvoering staakt.

Artikel 10. Overmacht

10.1 Pindit is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers en/of andere derden waarvan Pindit gebruikt maakt, hacks en internetstoringen.

Artikel 11. Aansprakelijkheid Pindit

11.1 Pindit is enkel en alleen aansprakelijk voor directe schade die de ondernemer lijdt ten gevolge van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Pindit. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de kosten die de ondernemer redelijkerwijze heeft moeten maken om enige tekortkoming van Pindit te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van Pindit wel aan de overeenkomst beantwoordt, alsmede redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.
11.2 Pindit streeft er naar partijen met elkaar in contact te brengen. Pindit zal zich daarvoor inspannen maar is niet aansprakelijk indien er geen match tot stand komt. Volledigheidshalve wordt hierbij opgemerkt dat het op zoek gaan naar een match door Pindit, geen verplichting tot succes in houdt. Dit betreft enkel een inspanningsverplichting.
11.3 De totale aansprakelijkheid van Pindit bedraagt nooit meer dan de totale vergoeding die de ondernemer aan Pindit voor de betreffende dienst betaald heeft in coins.
11.4 Iedere aansprakelijkheid van Pindit voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten. Meer in het bijzonder is Pindit niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de ondernemer die is veroorzaakt door derden, die al dan niet gebruik maken van het platform en/of diensten.

Artikel 12. Verwijzingen

12.1 Het platform bevat verwijzingen naar de websites van derden. Pindit heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan en/of het gevoerde beleid, waaronder het privacy beleid.

Artikel 13. Beveiliging

13.1 Pindit spant zich in alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of enige vorm van onrechtmatig gebruik. Pindit legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

Artikel 14. Melding van inbreuk

14.1 Reacties, advertenties, opdrachten, reviews en voorstellen dienen te worden geplaatst op de wijze zoals het platform bepaalt en onder vermelding van de op het platform gevraagde gegevens.
14.2 Indien een gebruiker van mening is dat bepaalde informatie op het platform onrechtmatig is kan hij dit aan Pindit melden via de contactinformatie op het platform. Aan de hand van de door deze gebruiker op te geven gegevens zal Pindit de melding in behandeling nemen. De melding zal de voor Pindit voor de behandeling daarvan noodzakelijke informatie bevatten en de gebruiker zal Pindit op eerste verzoek andere informatie verstrekken. Indien uit de melding blijkt dat het gewraakte materiaal onmiskenbaar onrechtmatig is, zal dit door Pindit worden verwijderd. De gebruiker vrijwaart Pindit voor iedere aanspraak van derden in verband met de verwijdering van materiaal. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die Pindit lijdt in verband met een dergelijke aanspraak, waaronder mede begrepen – maar niet daartoe beperkt- het vergoeden van kosten voor juridische bijstand.

Artikel 15. Duur en beëindiging overeenkomsten

15.1 Pindit heeft het recht om de overeenkomst te allen tijde op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Pindit zal de opzegging via het account of per email communiceren.
15.2 De beëindiging van de overeenkomst op welke grond dan ook, ontslaat de ondernemer niet van de verplichting om de reeds verschuldigde bedragen te voldoen aan Pindit.

Artikel 16. Tarieven en vergoedingen

16.1 Pindit kan, maar is onder geen enkele omstandigheid verplicht om, aan de ondernemer coins ter beschikking te stellen.
16.2 Alle door Pindit vermelde prijzen en tarieven luiden in euro’s en zijn exclusief omzetbelasting (btw) en enige andere van overheidswege opgelegde heffingen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
16.3 Pindit is te allen tijde gerechtigd om haar prijzen aan te passen. Aanpassing zal geschieden door middel van een kennisgeving op de website tenminste 1 (één) maand voor de datum van de tariefwijziging.

Artikel 17. Betaling

17.1 Betaling vindt plaats door middel van automatische incasso. Daartoe dient de ondernemer bij totstandkoming van de overeenkomst Pindit te machtigen op de wijze zoals op het platform vermeld. Indien Pindit op het platform andere betaalmethoden aanbiedt, kan de betaling ook op die wijze plaatsvinden. De verschuldigde bedragen worden direct in rekening gebracht. Bij terugboekingen is Pindit gerechtigd extra administratiekosten in rekening te brengen.
17.2 Ondernemer verklaart zich er uitdrukkelijk mee akkoord dat facturen digitaal aan hem worden verzonden.
17.3 Enig beroep door de ondernemer op opschorting, verrekening of aftrek is niet toegestaan.

Artikel 18. Geschillen

18.1 Op deze algemene voorwaarden, alle overeenkomsten tussen Pindit en de gebruiker, ieder gebruik van het platform en alle daarmee verband houdende geschillen is Nederlands recht van toepassing.